1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je OZ Kid DIZAJN, IČO: 50621815, DIČ: 2120412184, so sídlom Grösslingova 71, 811 09, Bratislava, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Biolove, s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo ho požiada, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s umýslom kúpy tohto tovaru. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito  všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.kidshopup.com v sekcii Kontakt.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope . Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke.

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

2.3 Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom na zákazníkom uvedenú  e-mailovú adresu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru.

2.4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, vrátane 20 % DPH.

2.5. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetovej stránky www.kidshopup.com, dáva zákazník predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi a o jeho nákupoch v zmysle článku  – Ochrana osobných údajov.

2.6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na webstránke www.kidshopup.com , pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni www.kidshopup.com  sú konečné, v mene EURO, vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zabezpečí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať.

2.7. Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktných údajov.

2.8 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

3. STORNOVANIE OJEDNÁVKY

3.1 Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.

3.2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.

4.2 Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom, ak je tovar skladom. Informácia o odoslaní tovaru je zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.3. Ak objednaný tovar nie je na sklade, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup, napr. iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty. Kupujúci má v takomto prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. Mimoriadne môžu byť dodacie lehoty predĺžené, o čom je kupujúci informovaný pri zadávaní objednávky.

4.4. Preprava, spôsob doručenia, spôsob oznámenia o doručení zásielky, termín a miesto prevzatia zásielky prebieha v súlade s obchodnými podmienkami Slovenskej pošty.

4.5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

4.6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty..

4.7. Cena poštovného  a balného  je 2 EURÁ.

4.8. Cena poštovného a balného pre zahraničných kupujúcich je dohodnutá s kupujúcim individuálne po odoslaní objednávky.

5. SPÔSOB ÚHRADY:

5.1. Dobierkou – kúpnu cenu uhradí kupujúci pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od obdržania objednávky.

5.3. Bankovým prevodom – platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho: a( Tatra banka, IBAN: SK0611000000002945032916. Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané zákazníkovi v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave do 2 pracovných dní po pripísaní príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Pri prevzatí zásielky  zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť

5.4.  Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci emailom po zaplatení objednávky.

6. REKLAMÁCIA

6.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

6.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

6.3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

6.4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

6.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.6.. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

6.7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

6.8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7. ZMLUVNÁ POKUTA

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia.

7.2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu, ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetovej predajne zapísanej v obchodnom registri ako OZ KID DIZAJN sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

8.2.Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (reklamácie, účtovníctvo a pod), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

8.3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez stránku www. kidshopup.com , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.

8.4 Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.5 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (Slovenska pošta), zmluvných partnerov predávajúceho v zmysle odst. 8.3.

8.6 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 8.2 a 8.3 je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail kidshopup@gmail.com .  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

8.7. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na  spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.8. Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

9.2. Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

9.3. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

10.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

10.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a účinné od 17.05. 2017